Како треба да изгледа заб со „изваден живец“ на рентген снимка и микроскопски?

1. Пред почеток на ендодонтскиот третман.

2. После обработката и тродимензионалното полнење со топла гутаперка до крајот на каналот.

Додади коментар